• Rapit Tiner

Rapit Tiner

  |   6 yorum   |   Yorum Yap

  • Ürün Kodu: 2001
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 38,75 ₺

  • KDV Hariç: 32,84 ₺
  |  
  
Satın alabilmek için asgari adet: 220
garanti

* Ücretsiz Nakliye/Kargo hizmetimiz 10.000TL+KDV ve üzeri siparişlerde geçerlidir.
* Sitemizde ürün sayfalarında "sepete ekle" butonu varsa, ürün hazır ve sevk edilebilir durumdadır. Ancak "teklif iste" butonu varsa görmüş olduğunuz ürün fiyatı semboliktir. Teklif iste kısmından güncel fiyatı talep sonrası onayınızla ürününüz gümrük işlemleri yapılarak size gönderilecektir.
* Sınırlı stok üründür. Sipariş öncesi fiyat ve stok bilgisi için teyit alınız.
* Görünen birim fiyat orijinal açılmamış ambalaj için olup, sipariş miktarı ambalajın katları şeklindedir.
* Küçük ambalaj taleplerinizde yukarıdaki fiyatlara ambalaj, paketleme ve işçilik ilave edilip + nakliye şeklinde size fiyat verilecektir.
* Nakliye dahil fiyatımız bulunduğunuz ildeki ambarın dağıtım merkez deposuna kadardır. Kapıdan kapıya ücretsiz nakliye fiyatı değildir. Kapıdan kapıya taleplerinizde ücret farkı ödemeniz gereklidir. Ücretsiz Kargo hizmetimiz ambar taşıma firmalarını ifade etmektedir.
* Ürün için stok sıkıntısı durumlarında, satıcı firma insiyatifinde, ürününün, muadili-benzer ancak farklı marka ürün gönderilebileceğini ön ödeme yaparak kabul edersiniz.


Ücretsiz Kargo, KDV Dahil, Taksit İmkanı. 

Rapid Tiner - Toluene Bazlı

Litre Birim Fiyatıdır. 


Rapid Tiner - Toluene Bazlı

Toluen ham petrol içinde doğal olarak düşük seviyelerde bulunur ve bir katalitik reformer veya etilen kraker ile benzinin üretiminde bir yan ürün olarak kullanılır; Toluen Aynı zamanda kömürden kok üretiminin bir yan ürünüdür. Toluen (Endüstriyel Tiner) Nihai ayırma ve saflaştırma, BTX aromatikleri (benzen, toluen ve ksilen izomerleri) için kullanılan damıtma veya çözücü özütleme yöntemlerinden herhangi biri ile yapılır.

Toluen, elektrofilik aromatik ikamesinde normal bir aromatik hidrokarbon gibi tepkimeye girer. Toluen Aynı pozisyonda metil grubu bir hidrojen atomundan daha fazla elektron salma özelliğine sahip olduğu için toluen, elektrofillere karşı benzenden daha reaktiftir.

Toluen (Endüstriyel Tiner) yaygın bir solventtir, örn. Boyalar, boya incelticiler, silikon izolasyon maddeleri, birçok kimyasal tepken, kauçuk, baskı mürekkebi, yapıştırıcılar (tutkallar), cilalar, deri tabaklaştırıcılar ve dezenfektanlar gibi birçok alanda çözücü görevi yapmaktadır.

Ürün Bilgileri
Cas No108-88-3
EINECS No203-625-9
Kimyasal FormülüC6H6O= C6H5(0H)
GörünümRenksiz sıvı
Saflık(%)99.97
Yoğunluk (Kg/Litre)0.866
Parlama Noktası, °C4.4
Kaynama Noktası, °C110.6

MSDS - GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 - 2920)


Madde / Karışım Adı: RAPIT TİNER -100

1. MADDENIN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAGITICININ KİMLİĞİ

1.1 Madde / Karışımın Kimliği

RAPIT TİNER

108-88-3 203-625-9 GBF 1970 FG 1087


Kimyasal Ticari ismi Formülü Cas No EC No

GBF Yetkili Sertifika No Package No

1.2 Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Madde/Karışımın Kullanımı: Boya, suni deri, ambalaj, yapıştırıcı, polyester sektörlerinde çözücü/inceltici olarak kullanılır.

Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Gıda, içki

1.3 Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri

Firma Adı    :

Adresi    :

Telefon

Fax

Email

1.    4 Acil Durum Telefon Numarası Ulusal Zehir Danışma Merkezi 114

2.    ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde ve Karışımın Sınıflandırılması

1272/2008/EC direktifine göre sınıflandırma;

Asp. Tok. 1,    H304

Ürm. Sis. Tok. 2, H361d Alev. Sıvı 2,    H225

BHOT Tek Mrz. 3, H336

Sucul Kronik,2    H411

EUH066

Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 67/548/EEC direktifine göre sınıflandırma;

Xn; R63, 65, 66, 67 N; R51/53 F; R11

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 - 2920)

HazIrlamaTarihi: 14.12.2015 Revizyon Tarihi: 14.12.2018 Revizyon No: 0

Madde / Karışım Adı: RAPIT TİNER -100

2.2 Etiket unsurları

1272/2008/EC [CLP] direktifine göre etiketleme;

Piktogram


Uyarı Kelimesi: Tehlike

Tehlike açıklama(lar)ı

H225    Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H361    Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H304    Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H336    Rehavete ve baş dönmesine yol açabilir.

H411    Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem açıklama(lar)ı

P210    Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

P202    Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P280    Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale açıklama(lar)ı

P308+P313    Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın

P301 + P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Depolama açıklama(lar)ı

P403 + P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

Atık açıklama(lar)ı

P273    Çevreye verilmesinden kaçının.

Ek Tehlike Açıklamaları (EU)

Ek tehlike bulunmamaktadır.

67/548/EEC direktifine göre etiket bilgileri;

F

N


R 11    Kolay alevlenebilir.

R 65    Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R 66    Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R 67    Buharları uyuşukluğa ve bas dönmesine neden olabilir.

R    Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 - 2920)

HazIrlamaTarihi: 14.12.2015 Revizyon Tarihi: 14.12.2018 Revizyon No: 0

Madde / Karışım Adı: RAPIT TİNER -100

2.3 Diğer zararlar

Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Cilt tahrişine yol açar.

3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Maddeler / 3.2 Karışımlar

Madde Bilgileri

Kons. %

SEA

TMMY

Sınıfı, H ifadeleri

Sınıfı, R İbareleri

Toluen

> 92

Alev.Sıvı 2, H225

F; R11

Cas No: 108-88-3

Ürm. Sis. Tok. 2, H361

Repr. Cat. 3; R63

EC No: 203-625-9

Asp. Tok. 1, H304

Xn; R48/20-65

Endeks No: 601-021-00-3

BHOT Tekrar.Mrz. 2, H373

Xi; R38

Cilt Tah. 2, H315

R67

BHOT Tek Mrz. 3, H336

Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, izoalkanlar, siklikler, aromatikler (2-25%)

<8

Asp. Tok. 1, H304

Xn; R65

Cas No: 64742-82-1

Alev.Sıvı 3, H226

R10

EC No: 919-446-0 (Geçici)

BHOT Tek Mrz. 3, H336

R67

Endeks No: 649-330-00-2

Sucul Kronik 2, H411

N; R51/53

EUH 066

R66

*Bu bölümdeki H-ifadelerinin ve R-cümlelerinin tamamı için 16. bölüme bakınız

4. İLKYARDIM ÖNLEMLER İ

4.1    İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel Tavsiye:    Kirlenmiş, tamamen ıslanmış giysiler ile ayakkabıları derhal çıkarınız. Doktorunuza

başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.

Solunması durumunda: Ürün solunduğu takdirde üründen etkilenen kişiyi açık havaya çıkarınız. Solunum durduysa suni solunum yapınız ve bir doktora başvurunuz.

Göze temas etmesi durumunda: Gözleri en az 15 dakika boyunca bol suyla yıkayınız. Bu işlem sırasında gözlerin açık tutulması ve ardından zaman geçirmeksizin doktora başvurulması gerekmektedir.

Deriye temas etmesi durumunda: Bulaşmış, ıslanmış giysiler ile ayakkabıları derhal çıkarınız. Maruz kalmış bölgeyi bol su ve sabunla yıkayınız. Yaralıyı hemen hastaneye kaldırınız.

Yutulması durumunda: Yutulursa, kusturmaya çalışmayınız. Tedavi için hemen doktora başvurunuz. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Aniden kusma olursa, nefes borusunun tıkanmasını önlemek için başınızı kalça düzeyinin altında tutunuz.

4.2    Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir (bak bölüm 2.2ve /veya bölüm11)

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 - 2920)

HazIrlamaTarihi: 14.12.2015 Revizyon Tarihi: 14.12.2018 Revizyon No: 0

Madde / Karışım Adı: RAPIT TİNER -100

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Ürünün etkisine maruz kalınma ölçüsüne bağlı olarak kullanan kişilerin belirli dönemlerde tıbbi incelemeye tabi tutulmaları önerilmektedir. İlk yardım uygularken, olay, yaralanma ve çevrede bulunanlara göre uygun kişisel koruyucu ekipman giydiğinizden emin olunuz.

5.    YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1    Yangın söndürücüler

Köpük, kuru kimyasal toz veya karbondioksit kullanınız.

Söndürmek için kesinlikle basınçlı su veya su spreyi (sisi) kullanmayınız. Su sadece etrafı serin tutmak amacıyla ve kapalı kapları soğutmak için kullanılabilir.

Gerektiğinden fazla yangın söndürücü kullanarak çevreyi kirletmekten kaçınınız.

Uygun olmayan yangın söndürme maddesi: Su

5.2    Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Acil müdahale personeli dışında herkesi yangın alanından uzaklaştırınız.

Tehlikeli yanma ürünleri şunları içerebilir: Karbon oksitler oluşur.

5.3    Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler dahil uygun ekipmanlar kullanılmalıdır; dökülen ürünle büyük çaplı bir temas bekleniyorsa kimyasal maddelere dayanıklı takım giyilmesi belirtilmiştir. Kapalı bir alanda ateşe yaklaşırken Bağımsız Solunum Aparatı takılmalıdır. İlgili standartlar uyarınca onaylanmış itfaiyeci kıyafeti seçiniz (örn. Avrupa: EN469). Bitişik konteynerleri/kapları su püskürterek soğutunuz